Test123

REGULAMIN flex.roxart.pl

Definicje

Wykonawca lub Roxart – Agencja Reklamowa ROXART sp. z o.o., ul. Kolejowa 1/200, 35-073 Rzeszów, NIP: 816-170-43-83, Regon: 364704800, KRS: 0000623374.

Doradca – doradca Klienta delegowany do obsługi Klienta przez Roxart. 

Specjalista – pracownik kreatywny Wykonawcy (graphic designer, webdeveloper, copywriter, fotograf, spec. ds. wideomarketingu, social media spec., google ads spec., Facebook ads spec., spec. ds influencer marketingu, SEO spec., Project Manager (PM), marketer, master warsztatów).

Zamawiający lub Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą.

PM – Project manager nadzorujący współpracę z Klientem ze strony Wykonawcy.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej flex.roxart.pl .

Brief – dokument, w którym Zamawiający może zamieścić informacje niezbędne do realizacji poszczególnych projektów. 

Strona internetowa – witryna pod adresem: flex.roxart.pl

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki wykorzystywania Strony internetowej przez jej Klientów do zawierania umów o świadczenie usług i pozostawania w gotowości do ich świadczenia  z Wykonawcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Klientami mogą być wyłącznie osoby/podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa polskiego zawierające umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub stosownego pełnomocnictwa. 
 3. Konsumenci nie są uprawnieni do korzystania ze Strony internetowej. 
 4. Klient zamierzający korzystać ze Strony internetowej powinien mieć dostęp do łącza internetowego.
 5. Dla prawidłowego pod względem technicznym korzystania z funkcjonalności Strony internetowej Klient powinien mieć dostęp do przynajmniej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x.  Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024×768.

Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest usługa marketingowa bliżej określona w dalszej części Regulaminu oraz na Stronie internetowej. W ramach Umowy Wykonawca pozostaje w gotowości do ich świadczenia i świadczy je z wykorzystaniem Specjalistów w ramach pakietu wybranej przez Klienta liczby godzin świadczenia usług.
 2. W celu zawarcia Umowy Klient wypełnia formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej, w której wybiera pakiet godzin. Po wypełnieniu formularza zamówienia Wykonawca przesyła treść zamówienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta przez link potwierdzenia zawarty w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta przez Wykonawcę, Wykonawca prześle do Klienta fakturę pro-forma na wskazany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Roxart umowa zostaje uznana za zawartą (zawarcie umowy na pakiet godzin wymaga zapłaty całości z góry, zaś w przypadku umowy na czas nieoznaczony zawarcie umowy wymaga zapłaty za pierwszy miesiąc). 

Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 

  1. W ramach pakietu godzin Zamawiający może zlecić usługi mieszczące się w aktualnej ofercie Wykonawcy, w szczególności zaś następujące usługi: 
   1. Projekty graficzne (Katalogi, Broszury, Ulotki, Etykiety, Opakowania, Zaproszenia, Materiały na potrzeby targów, Outdoor, Prasa, Prezentacje firmowe, Wizytówki, Papiery firmowe, Dedykowane oferty, Plakaty, Layout stron www, Layout sklepów www, Layout landing page)
   2. Prace koderskie (Tworzenie nowych stron www, Tworzenie nowych sklepów online, Poprawki / rozbudowania stron www, Poprawki / rozbudowania sklepów online, Dodawanie nowych funkcjonalności do stron www, Dodawanie nowych funkcjonalności do sklepów www, Optymalizacje SEO, Optymalizacja konwersji)
   3. Animacje (Animacje na potrzeby social media, Animacje na potrzeby kampanii reklamowych, Animacje na potrzeby targów, Animacje na potrzeby BHP, Intro/outro)
   4. Fotografia (Zdjęcia produktowe aranżowane, Zdjęcia produktowe na białym tle (packshoty), Zdjęcia korporacyjne (w siedzibie klienta), Zdjęcia reportażowe / eventowe))
   5. Wideo (Wideo prezentujące produkt (jednolite tło), Wideo prezentujące produkty aranżowane, Wideo poradniki. Kursy wideo, Vlogi, Wideo instrukcje obsługi, Wideo na potrzeby kampanii reklamowych, Streaming, Spoty reklamowe)
   6. Copywriting (Hasła reklamowe, Naming produktów, Optymalizacja treści na stronie www, Optymalizacja treści na sklepie online, Prowadzenie bloga firmowego, Treści do materiałów drukowanych (katalogi, broszury, ulotki, itp.), Treści do prasy, Treści do prezentacji, Treści do ofert (elementy stałe))
   7. Spotkania kreatywne ze specjalistami ROXART.
   8. Doradztwo (marketingowe, handlowe)
   9. Obsługa Meta ADS
   10. Obsługa Google ADS
   11. Prowadzenie social media (Facebook, Instagram, Linkedin, itp).
  2. Budżety na kampanie płatne (Meta Ads, Google Ads) są pobierane bezpośrednio z podpiętej do konta karty Klienta (budżet nie zawiera się w pakietach flexART, ani nie jest pobierany przez ROXART.
  3. W przypadku konieczności dojazdu do Klienta przez Specjalistę celem wykonania np. zdjęć, nagrań do filmu, Klienta obciąża koszt dojazdu oraz noclegu, które zostaną odrębnie ustalone przez Strony. 
  4. Koszty ewentualnych materiałów (rekwizytów) do przeprowadzenia sesji zdjęciowych / nagrań obciążają Klienta.  
  5. W przypadku pakietu godzin miesięcznego i braku wpłaty wynagrodzenia za dany miesiąc, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Umowy do czasu uregulowania zaległości. Wstrzymanie realizacji usługi przez Wykonawcę nie wyłącza obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 
  6. Pakiety godzin podzielone są na 2 rodzaje:
   – wpłata jednorazowa – pakiet godzin do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
   – subskrypcja miesięczna  – umowa zawarta jest na czas nieokreślony, godziny do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym.
  7. Godziny niewykorzystane w terminie ważności pakietu okresowego (pkt 6 tiret pierwsze powyżej) – przepadają.
  8. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu (pkt 6 tiret drugie powyżej) przechodzą na kolejny miesiąc, jednak w chwili rozwiązania umowy niewykorzystane godziny przepadają.
  9. Wykorzystanie godzin z zakupionego pakietu jest równoznaczne z wykonaniem umowy.
  10. W przypadku subskrypcji miesięcznej, po wykorzystaniu godzin przed upływem danego miesiąca, Zamawiający może dokupić dodatkowy pakiet godzin w cenie za godzinę wynikającej z aktualnego abonamentu Klienta lub poczekać na rozpoczęcie nowego miesiąca i nowego pakietu godzin.
  11. Raporty z wykorzystanych godzin będą udostępniane na prośbę Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz w tygodniu.
  12. W momencie wykorzystania około 50-60% z pakietu godzin, PM prześle do Klienta wiadomość z informacją o tym fakcie. W takiej sytuacji Zamawiający może zakupić kolejny pakiet godzin.
  13. Zamówienia na poszczególne usługi w ramach realizacji umowy Zamawiający składa wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@roxart.pl
  14. Na podstawie wytycznych z zamówienia, po konsultacji ze specjalistami PM określa wstępny termin realizacji zamówienia i informuje o tym Zamawiającego.
  15. W celu sprawnej realizacji zamówień, Zamawiający powinien jak najobszerniej opisać oczekiwania co do realizacji oraz dostarczyć wszelkie materiały, którymi dysponuje, a które będą pomocne w realizacji zamówienia. 
  16. Terminy realizacji poszczególnych zamówień uzależnione są od stopnia ich skomplikowania oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą. 
  17. W ramach pakietu flexART Zamawiający otrzymuje projekty graficzne w wersji zamkniętej, przygotowanej do druku lub na potrzeby internetu (format .pdf, .jpg, .tiff, .png)
  18. Przekazanie projektów w wersji edytowalnej (otwartej) jest dodatkowo płatne, a kwota dopłaty wynosi 30% wartości projektu.
  19. Zamawiający zlecając realizację usług w ramach dostępnych pakietów winien uwzględnić fakt, że Wykonawca jest związany szeregiem umów i wykonanie znacznej ilości prac w końcu danego okresu rozliczeniowego może być niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części prac także po zakończeniu okresu rozliczeniowego (w takim przypadku Zamawiający nie popada w opóźnienie lub zwłokę w realizacji umowy). 

  Płatności

  1. Zapłata za usługi następuje zgodnie z wybraną formą rozliczenia:
   – wpłata jednorazowa – pakiet godzin do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy, 100% przedpłata,
   – subskrypcja miesięczna – pakiet godzin do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym, umowa zawarta na czas nieokreślony, 100% przedpłata za dany miesiąc, płatności comiesięczne na podstawie faktury wystawianej 1. dnia danego miesiąca, płatność w terminie do dnia 5. danego miesiąca. 
  2. Płatności wykonywane będą na rachunek wskazany na fakturze.
  3. Rozpoczęcie realizacji umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Wykonawcy.
  4. Wpłaty za niewykorzystane godziny nie podlegają zwrotowi.
  5. W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki.

  Klauzula poufności, zakaz zatrudniania pracobiorców Agencji

  1. Strony w ramach realizacji Umowy mogą ujawniać sobie pewne specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych (Informacje poufne).
  2. Strony zobowiązują się:
   1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje poufne uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
   2. Wykorzystywać Informacje poufne drugiej strony wyłącznie w celach realizacji Umowy;
   3. Podejmować wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
   4. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji poufnych drugiej strony z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w postanowieniach dodatkowych.
  3. Obowiązki Stron wymienione w niniejszej klauzuli poufności znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
  4. Fakt zawarcia Umowy między stronami nie stanowi Informacji poufnej. Cena za usługi objęta jest poufnością. 
  5. Postanowienia powyższe klauzuli nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony, które:
   1. Są opublikowane, znane lub podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień umowy;
   2. Zostały przekazane przez osobę trzecią niezwiązaną z realizacją Umowy;
   3. Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu albo innego właściwego organu;
   4. Zostaną ujawnione przez jedną ze stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
  6. Kara umowna – Zamawiający oraz Wykonawca określają karę umowną w wysokości 20000 zł netto za ujawnienie Informacji poufnych drugiej strony wbrew postanowieniom Klauzuli poufności.
  7. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie w okresie realizacji umowy oraz przez dalszy okres 1 roku po jej zakończeniu, zatrudniał osób zatrudnionych przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie prawnej (w szczególności jako pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców). Zakaz ten dotyczy osób zatrudnionych przez Wykonawcę także po zakończeniu tego zatrudnienia, jeżeli byli zatrudnieni przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy z Zamawiającym.
  8. Naruszenie punktu 7 powyżej następuje także w każdym przypadku, gdy pracobiorcę Wykonawcy zatrudnia jakikolwiek podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym a także gdy pracobiorca wykonuje czynności/usługi na rzecz Zamawiającego w ramach umowy z odrębnym podmiotem (osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznają zdolność prawna).
  9. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zakazu zatrudnienia pracobiorców, o którym mowa w pkt. 7 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę 20.000,- zł za każdy miesiąc, w którym zakaz był naruszony za każdego zatrudnionego pracobiorcę.
  10. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń uzupełniających do pełnej wartości poniesionej szkody.

  Prawa autorskie i prawa pokrewne 

  1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji zawartej Umowy zostaną stworzone utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., odpłatnie – w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie – Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania przez strony odrębnego oświadczenia w tym zakresie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, prawa autorskie majątkowe do utworów w rozumieniu prawa autorskiego wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy, a ponadto także do utworów stanowiących samodzielne części tych utworów, choćby nie zostały ukończone – w następującym zakresie: strony internetowej rozumianej całościowo jako utwór, projektu graficznego strony internetowej, poszczególnych elementów graficznych strony internetowej, kodu źródłowego oraz wyłączne i bezterminowe prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do każdego z utworów stanowiących elementy strony internetowej, w tym projektu graficznego strony internetowej, poszczególnych elementów graficznych strony internetowej i kodu źródłowego, projektów logotypów, grafik itp.
  2. Strony postanawiają, że autorskie prawa  majątkowe, o których mowa w ust.1 powyżej, dotyczą wszystkich znanych w dniu powstania utworu pól eksploatacji określonych w art. 50 oraz art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., a w szczególności: 
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet oraz sieci telefonicznych,
   4. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw pokrewnych, dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
   5. modyfikowanie całości i pojedynczych fragmentów, zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek utworów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w zawartej umowie,
   6. swobodne korzystanie i używanie utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie prowadzenia reklamy i promocji,
   7. zamieszczanie utworów lub ich części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, gadżetach, strojach lub samochodach,
   8. emisja lub reemisja za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, w tym naziemnej lub reemisja kablowa,
   9. udzielanie licencji lub zezwalanie na korzystanie z utworów przez inne podmioty w zakresie niewykraczającym poza uprawnienie uzyskane na podstawie zawartej umowy,
   10. obrót, w tym sprzedaż, przenoszenie na inne podmioty,
   11. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
   12. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja) włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi  lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub innych sposobów korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
   13. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.
  3. Powyższe obejmuje również prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów na wszelkich polach eksploatacji.
  4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych nastąpi z chwilą oddania utworu Wykonawcy, pod warunkiem dokonania zapłaty za dany okres, w którym zostały wykonane utwory przez Zamawiającego. 
  5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich, oraz że wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, a ponadto, że przysługują mu lub będą mu przysługiwać przed przeniesieniem prawa, które będą przeniesione na Zamawiającego.
  6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

  Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Wykonawcy, jeżeli wynika ona z niewłaściwego funkcjonowania Strony internetowej lub jest związana z usługą świadczoną przez Wykonawcę na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Wykonawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

  Dane osobowe

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Roxart informuje:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Roxart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1/200, 35-073 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000623374 (zwana w niniejszej klauzuli także: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie kierując korespondencję na adres siedziby lub e-mailowo: biuro@roxart.pl
   2. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych Administratorowi mogą być one przetwarzane w celu: 
    A) realizacji umów z Administratorem oraz realizacji związanych z tym obowiązków i uprawnień Administratora, 

  B) podejmowania czynności na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub umów,
  C) realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora, składania propozycji nawiązania współpracy biznesowej),
  D) podejmowania kontaktu z Państwem.

  1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

  – art. 6 ust. 1 lit. a) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody],

  – art. 6 ust. 1 lit. b) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem albo dla celów związanych z podejmowaniem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy],

  – art. 6 ust. 1 lit. c) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim], 

  – art. 6 ust. 1 lit. f) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów], 

  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego w treści niniejszej klauzuli także RODO.

   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

  a)  do czasu cofnięcia przez Państwa zgody – gdy Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
  b)  przez okres niezbędny do realizacji umowy jaka zostanie lub została zawarta przez Państwa z Administratorem oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: – przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, – przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, – przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później; 
  c)  do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w pkt 4 lit. b) powyżej.

  1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
  2. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 
  3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak konieczne w celu realizacji umów z Administratorem, w celu prowadzenia kontaktu z Państwem. W przypadku niepodania danych: umowa może zostać niezawarta, Administrator nie będzie miał możliwości podejmowania z Państwem kontaktu oraz składania propozycji biznesowych.   
  5. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym odnoszące się konkretnie do przetwarzania Państwa danych osobowych i zakresu tego przetwarzania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

  W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  3. Zmiany osób, numerów i adresów kontaktowych oraz adresów do doręczeń nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail. 
  4. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
  5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zwrócone w zakresie proporcjonalnym do wykorzystanego pakietu godzin. 
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.5.2022 r.
  7. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: biuro@roxart.pl .
  8. Klient wyraża zgodę na wystawianie mu faktur w formie elektronicznej i doręczanie ich na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub na inny adres wskazany na dalszym etapie realizacji Umowy. 
  9. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  10. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron istotnych postanowień Umowy, druga Strona, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu co najmniej 3 dniowego terminu do usunięcia naruszeń, uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.